Romeinen 8:28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. 

 

Dit is voor mensen die in uitverkiezing geloven een heel duidelijke tekst en voor hen die er niet in geloven een heel moeilijke tekst. Het is de vraag of deze tekst inderdaad zo duidelijk over een uitverkiezing spreekt in de zin van de Dordtse leerregels.

We zien in de eerst plaats dat degenen die geroepen zijn aan de voorwaarde moeten voldoen dat ze God liefhebben. Uit niets blijkt dat ze dat pas gaan doen nadat ze geroepen zijn. Dat is een gedachte die niet de uitverkiezing bewijst, maar er juist uit voortkomt. De gedachte dat je eerst God moet liefhebben is in overeenstemming met de bijbeltekst die zegt dat allen die Hem oprecht zoeken Hem ook zullen vinden. (Matth.7:7)

Ook zegt dit bijbelgedeelte dat het gaat om mensen die God van tevoren gekend heeft. Uit Mattheüs 7:21-23 blijkt dat God mensen die niet leven in overeenstemming met zijn wil niet kent. God kent mensen die Hem zoeken en willen leven tot zijn eer.

Nu ga ik even doorzagen over een heel belangrijk woord in dit gedeelte, namelijk het woord: tevoren.

Het woord tevoren komt een paar keer voor in dit gedeelte. Sommigen denken misschien dat hier bedoeld wordt voordat ze geboren werden. Daar lijkt mij echter geen reden toe. Het lijkt mij veel waarschijnlijker dat hier wordt bedoeld voor het moment van de wederkomst van Christus, d.w.z. voor de verheerlijking waar in vs 30 over wordt gesproken. Ofwel voor het moment van de gelijkvormigheid aan het beeld van Christus waar in vs 29 van wordt gesproken. Het hele gedeelte vanaf vers 29 is in de verleden tijd geschreven maar dan wel terugkijkend van het moment van de wederkomst van Christus. Immers vers 30 eindigt met: "dezen heeft Hij ook verheerlijkt"

Nu zijn wij nog helemaal niet verheerlijkt. Immers de verzen 18-23 vertellen ons juist dat wij wachten op dat moment van verheerlijking maar dat wij nu nog zuchten in de verwachting van het zoonschap.

Toch is ook dit slot van vers 30 in de verleden tijd geschreven. Daaruit blijkt duidelijk dat het woord "tevoren" betekent: voor de wederkomst van Christus.

Ook in Col.1:5 komt het woord "tevoren" voor en wel als volgt:

Daarvan (van de hoop die in de hemelen is weggelegd) hebt gij tevoren gehoord in de prediking der waarheid, het evangelie, dat tot u gekomen is.)

Hier is het wel heel duidelijk dat het gaat om de evangelie verkondiging die plaats vindt voor een moment in de toekomst.

Een andere tekst is 2 Petrus 3:17 , waar staat:

Geliefden, daar gij het nu van te voren weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid: maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus.

Trouwens, ook de betekenis van het woord "gekend" geeft aanleiding tot deze uitleg. De verklaring die de Online Bible geeft van het woord "ginosko" is:

1. to learn to know, come to know, get a knowledge of perceive. d.w.z. een leren kennen dat nog voor de komst van Christus zal gebeuren.

2. to become acquainted with. Dus ook hier weer het bekend worden met.

Het gaat dus om mensen die God in de tijd voor de wederkomst nog zal leren kennen.

 

J.Reitsma